Studentská soutěž SVOČ 2021

v matematice a informatice

Finále 24. května 2021, Praha

 

Úvodem

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice je každoročně pořádaná Českou matematickou společností ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností. Podrobné informace pro účastníky soutěže jsou k nalezení v propozicích na stránce vyhlašovatele soutěže.

Závěrečné kolo 21. ročníku SVOČ v matematice a fyzice pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze dne 24. května 2021.

Pořadatelé

  • Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (vyhlašovatel soutěže)
  • Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (vyhlašovatel soutěže)
  • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (pořadatel závěrečného kola)

Organizační výbor

  • doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.
  • Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

Praktické informace

Konferenční prostory

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR se bude závěrečné kolo SVOČ 2021 konat plně bezkontaktně, formou online schůzek v MS Teams.

Pokud by se někdo chtěl zúčastnit prezentace soutěžních prací (nebo závěrečného vyhlášení výsledků) jako host, může požádat o pozvánku buď přímo soutěžícího na jehož prezentaci chce být přítomen, nebo ogranizátory prostřednictvím emailu svoc@jcmf.cz.

Cvičná schůzka

Předpokládáme, že ne všichni účastníci závěrečného kola letošní SVOČ jsou dostatečně obeznámeni s prostředím MS TEAMS. Abychom minimalizovali možnost (technických) problémů během vlastní soutěže, uspořádáme s týdenním předstihem (tj. v pondělí 17.5., od 8:30) cvičnou schůzku jednotlivých soutěžních sekcí. Účast na této schůzce je pro všechny soutěžící povinná.

Jak se připojit

  • Každý účastník dostane (nejpozději týden předem) emailem odkaz, pomocí kterého se do TEAMS připojí.
  • Postup přihlášení je popsán v návodu.
  • Postup přihlášení porotců (pomocí účtů vytvořených pro SVOČ) je podrobně popsán v návodu.

Ke stažení

Program

pondělí 17.5.2021
8:30–11:00
Cvičná schůzka v MS TEAMS
pondělí 24.5.2021
8:00–8:30
Registrace účastníků soutěže
8:30–9:00
Slavnostní zahájení soutěže
9:00–12:00
Prezentace soutěžních prací (po sekcích)
délka prezentace: 15 minut
program prezentací v jednotlivých soutěžních sekcích: SVOC21-program.pdf
sborník abstraktů: SVOC21-abstr.pdf
12:00–13:30
Přestávka
13:30–15:00
Pokračování prezentací soutěžních prací
18:00–
Slavnostní vyhlášení výsledků, vystoupení kapely Humbuk

Výsledky


Kategorie M1 + M2

1. místo
2. místo Romana Kvasničková (FJFI ČVUT, Praha)
Efektivní kvantový hamiltonián v tenkých oblastech s nehomogenitou
Jakub Takáč (MFF UK, Praha)
Interpolation of logarithmically convex combinations of operators
Mikuláš Zindulka (MFF UK, Praha)
Alternativní definice Orliczových prostorů posloupností
3. místo Stanislav Mosný (MFF UK, Praha)
Taylorův Couettův tok s dynamickou okrajovou podmínkou

Kategorie M3 + M4

1. místo Daniel Kršek (MFF UK, Praha)
Semilinear stochastic evolution equations
2. místo František Hendrych (MFF UK, Praha)
Vztah slabé konvergence měr a konvergence jejich lift zonoidů v Hausdorffově metrice
3. místo Matej Benko (FSI VUT, Brno)
Estimating of motion models and its parameters to indentify target trajectory
Ľuboš Slávik (FSI VUT, Brno)
Time series dynamic factor analysis
čestné
uznání
Somogyi Pál (FMFI UK, Bratislava)

Kategorie M5 + M6

1. místo Matěj Doležálek (MFF UK, Praha)
Quaternions and universal quadratic forms over number fields
2. místo Žaneta Semanišinová (MFF UK, Praha)
Paramedial quasigroups of prime and prime square order
Ester Sgallová (MFF UK, Praha)
Periodicity of Jacobi-Perron algorithm
3. místo Michal Korbela (FI MU, Brno)
Crossing-critical graphs of high vertex degrees

Kategorie M7 + M8

1. místo Jan Kovář (FJFI ČVUT, Praha)
Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách
2. místo Martin Bejdák (SvF STUBA, Bratislava)
Určovanie tiažového poľa Země pomocou metódy fundamentálních riešení s využitím hierarchických matíc
Martin Jex (FJFI ČVUT, Praha)
Optimalizace algoritmu větví a mezí s aplikací na testování fázové stability vícesložkových směsí
Katarína Lacková (SvF STUBA, Bratislava)
Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom
3. místo Nikola Gajdošová (SvF STUBA, Bratislava)
Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienka
Josef Martínek (MFF UK, Praha)
Parameter optimization in COVID19 epidemiological models
Lukáš Šatura (FCHI VŠCHT, Praha)
Thermodynamically Consistent Modelling of Phase Separation Process
čestné
uznání
Lukáš Kapera (FEI VŠB – TUO, Ostrava), Phuong Thao Hoang (MFF UK, Praha), Markéta Tkadlecová (FSI VUT, Brno)

Kategorie I1 + I2

1. místo Ján Chudý (FIT ČVUT, Praha)
Simulation of Centralized Algorithms for Multi-Agent Path Finding on Real Robots
2. místo Jiří Mayer (MFF UK, Praha)
Optical Music Recognition using Deep Neural Networks
Pavla Veselá (FJFI ČVUT, Praha)
Parallel and online arithmetics in imaginary quadratic fields
3. místo Marek Bielik (FIT ČVUT, Praha)
Algebraic Cryptanalysis of Small Scale Variants of the AES
Petr Sedláček (MFF UK, Praha)
Limitations of incompressible encodings

Kategorie I3 + I4

1. místo Jakub Džama (PF UPJŠ, Košice)
Smartphone-based Indoor Navigation Application
2. místo Lukáš Klein (FEI VŠB – TUO, Ostrava)
Rozšíření přístupového systému o nové vlastnosti
3. místo Eduard Bučko (FMFI UK, Bratislava)
Classification of Rat Strains Using Machine Learning
čestné
uznání
Lukáš Gajdošech (FMFI UK, Bratislava), Samuel Molčan (FMFI UK, Bratislava), Martin Štefanec (SvF STUBA, Bratislava), Adam Trizna (FMFI UK, Bratislava)